"הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל עניין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בעניינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן אחר בשם כל בעלי הדירות ."

מכאן שוועד הבית הוא גוף משפטי נפרד, ופעולתו מוגבלת רק לעניינים הנוגעים להחזקתו התקינה ולניהולו של
הרכוש המשותף . בהתאם לתקנון המצוי, מספר הנציגים האפשריים בוועד הבית הוא בין חבר אחד לחמישה חברים.
כאשר הוועד מונה יותר מנציג יחיד, ישמש אחד החברים בתפקיד גזבר.

בחירת ועד בית

בחירת ועד הבית מתבצעת במסגרת אסֵפת דיירים, שהיא המוסד היחיד שבו יכול להיבחר ועד הבית. 

כדי לבחור נציגות די ברוב רגיל באסֵפת הדיירים. 

בסמכות אסֵפת הדיירים השנתית או אסֵפה שלא מן המניין להחליף את ועד הבית או לשנות את הרכב חברי הוועד, בתנאי שהתכנסה באופן חוקי .

הוועד שנבחר ישמש בתפקידו למשך שנה, עד לבחירת ועד חדש באסֵפת הדיירים בשנה הבאה: "תקופת כהונתה של הנציגות, כולל חבריה שנבחרו לפי סעיף קטן (ב) , היא עד לבחירת הנציגות החדשה באסֵפה הכללית הרגילה הבאה.
אם לא נקבע או נבחר ועד בית באסֵפת דיירים ממשיכה – הנציגות האחרונה שנבחרה בתפקידה עד לבחירה של ועד חדש. 

כל בעל דירה, שוכר דירה או כל גורם חיצוני שנבחר באסֵפה ללא הגבלה יכול לשמש חבר ועד בית בבית משותף, אך חבר ועד בית שאינו בעל דירה אינו בעל זכות הצבעה במסגרת אסֵפת הדיירים. 

אם אין מתנדבים לוועד הבית, יכול כל אחד מבעלי הדירות לפנות ללשכת המפקח על רישום המקרקעין, וזו רשאית למנות אדם שלא מבין בעלי הדירות אשר יכהן בתפקיד זה. 

העסקתו תהיה כרוכה בתשלום כפי שייקבע על ידי המפקח, ושכרו יוטל על כל בעלי הדירות בבית.

חשוב לדעת כי תהליך זה אורך זמן, והדייר הפונה יתבקש על ידי המפקח כשלב מקדים לזַמֵן אסֵפת דיירים ולנסות לבחור ועד בית. 

אם לא יצליח בכך על המבקש יהיה להגיש תביעה כנגד כל הדיירים – המתנגדים למינוי ועד בית לבניין. 

אם המפקח ימצא שבקשתו מוצדקת, בסמכותו למנות ועד בית חיצוני בשכר, גם אם שאר הדיירים מתנגדים .
פנייה למפקח על המקרקעין בבקשה למינוי ועד בית תהיה במצב שבו אין כל שיתוף פעולה בין הדיירים, ונדרשת כפיית הסדרה על כלל הדיירים. 

המאמר נכתב על ידי: 

* טל רוזמן ופורסם באתר "ועד הבית" בקישור הזה.