בהתאם לחוק, אין מקום אחר שבו מתקבלות החלטות אחרות בבניין פרט לאסֵפת הדיירים, ולכן כל הדרכים העוקפות, כמו החתמת דיירים מדלת לדלת או החתמה על רשימה, קבלת אישור במייל ועוד אינן תקפות ולא יכולות להחליף החלטה שהתקבלה באופן מסודר באסֵפת הדיירים.
אסֵפת דיירים נדרשת להתכנס לפחות אחת לשנה כדי לבחור את ועד הבית ולאשר את התקציב השנתי של הבניין.

הודעה על קיום האסֵפה

ועד הבית הוא זה שקובע את מועד האסֵפה, ועליו להודיע עליה לפחות – ארבעה ימים קודם למועד קיומה. 

אם ברצונו לקיים את האספה תוך ארבעה ימים עליו למסור את – ההודעה על מועדה באופן אישי לכל אחד מהדיירים. פרסום הודעה כתובה במקום בולט ( לוח המודעות של הבניין ) ייחשב כאילו התקבלה ההודעה ביום הבא, ולכן תתקיים האסֵפה רק לאחר חמישה ימים מיום פרסום המודעה. במרבית המקרים אין מגבלת זמן שבה נדרש לזַמֵן בדחיפות את
אסֵפת הדיירים, לכן יעשה ועד בית בחכמה אם יפרסם באופן בולט וגם יעדכן במכתב בתיבות הדואר את כלל הדיירים שבועיים לפחות טרם קיום האספה, ובכך יימנע מזימון לא חוקי.
בהודעת הזימון יש להציג לדיירים את הנושאים שיידונו באספה, וזאת כדי לאפשר לכל בעל דירה להתייחס לנושאים החשובים לו, ואם נבצר ממנו להשתתף יוכל לשלוח נציג מטעמו עם ייפוי כוח. – באופן זה אנו מאפשרים לכל דייר להביע את דעתו. אם לא הגיע לאספה יש לראות בהיעדרותו – הסכמה לקבלת החלטת הרוב שהשתתף.

החוק מגדיר אסיפת דיירים חוקית כזו שבה השתתפו לפחות מחצית מבעלי הדירות. אלא אם כן הודיע ועד הבית במסגרת ההודעה על התכנסות האספה את הנוסח הבא: אם לא יהיו נוכחים מחצית מבעלי הדירות בשעה שנקבעה האספה, תתקיים האספה בשעה אחרת באותו יום, וכל מניין של משתתפים בה יהיה חוקי.

קבלת החלטות באספת דיירים

קבלת ההחלטה ברוב רגיל רשאי להצביע באספה רק בעל דירה או מיופה כוח מטעמו שהגיע – לאספה עם ייפוי כוח והציג אותו. חשוב לציין שלשוכר דירה אין זכות הצבעה באספת דיירים (אלא אם קיבל ייפוי כוח מבעל הדירה). לכל דירה זכות הצבעה אחת בלבד.
החלטה מתקבלת ברוב רגיל, כאשר תומכים בה מחצית ועוד אחד מהנוכחים בהצבעה. אם הדעות שקולות (מצב של תיקו) מי שיכריע ויקבע הוא יושב ראש האספה. יש לשים לב שלא בהכרח יושב –ראש האספה הוא ועד הבית, לכן אם ברצונכם להעביר החלטות שלכם כוועד הבית, דאגו לכך שאתם הם אלו שמוגדרים כיושבי ראש האספה.

סיכום אספת הדיירים (הפרוטוקול) הוא המסמך שבו רשומות ומתועדות ההחלטות שהתקבלו באספה. זהו מסמך חשוב ובעל תוקף משפטי במקרים של סכסוכים ופניות ללשכת המפקח על המקרקעין. יש לוודא כי בכל פרוטוקול יירשמו שמות המשתתפים באספה, שֵם יושב הראש באספה, עיקרי הנושאים שנדונו וההחלטות שהתקבלו. את סיכום אספת הדיירים יש לפרסם לכלל הדיירים בלוח המודעות שבבניין או בהפצה לתיבות הדואר.

אספת דיירים שלא מן המניין

בנוסף לאספה השנתית, יש לוועד הבית אפשרות  לכנס אספת דיירים כשעולה צורך ממשי (לדוגמא, החלפת וחבר ועד בית או דיון בגבייה מיוחדת עבור הוצאה לא צפויה).
הוועד מחויב לכנס אספת דיירים שלא מן המניין, במקרה ושליש מבעלי הדירות דורשים זאת. את האספה יש לכנס בתוך 14 יום מהגשת הבקשה על-ידי הדיירים.


המאמר נכתב על ידי: 

* טל רוזמן ופורסם באתר "ועד הבית" בקישור הזה.