"בית משותף" מוגדר בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 כ"בית שיש בו שתי דירות או יותר והוא נרשם בפנקס הבתים המשותפים".
"רכוש משותף" – "כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מתקני הסקה או מים וכיוצא באלה, המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסוימת".


כלומר, 

במרחב הבית המשותף ישנם שני אזורים: 

האזור האחד כולל את שטחי המגורים, הנמצאים בבעלות פרטים של בעלי הדירות, 

והאחר – שטחי הרכוש המשותף, הנמצאים בבעלות משותפת של כל בעלי הדירות בבניין. 

כל מה שאינו מוגדר כדירת מגורים ואינו בבעלות פרטית או מוצמד לדירה, מוגדר בחוק כשייך לרכוש המשותף.
גם בית שאינו מוגדר כבית משותף אך ראוי להתנהל או מתנהל בפועל ככזה, הוא בית שחלים עליו כל הכללים הרלוונטיים לבית משותף. 

המאמר נכתב על ידי: 

* טל רוזמן ופורסם באתר "ועד הבית" בקישור הזה.